Районна газета

Веб-сторінки ліквідованих РДА

ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

Відповідно до статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» (далі – Закон) стратегічна екологічна оцінка – процедура визначення, опису та оцінювання наслідків виконання документів державного планування для довкілля, у тому числі здоров’я населення, виправданих альтернатив, розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків, яка включає визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, складання звіту про стратегічну екологічну оцінку, проведення громадського обговорення та консультацій (за потреби – транскордонних консультацій), врахування у документі державного планування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій, інформування про затвердження документа державного планування та здійснюється у порядку, визначеному цим Законом.

Документами державного планування є стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Замовником є орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який є відповідальним за розроблення документів державного планування та здійснює загальне керівництво і контроль за їх виконанням, або інший визначений законодавством замовник документів державного планування.

Здійснення стратегічної екологічної оцінки відповідно до статті 10 Закону забезпечує замовник.

Статтею 2 Закону визначено, що він регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виконання документів державного планування та поширюється на документи державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі, крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Найбільш масовими документами державного планування є містобудівна документація, яка відповідно до частини четвертої статті 2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» підлягає стратегічній екологічній оцінці в порядку, встановленому Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку». Розділ «Охорона навколишнього природного середовища», що розробляється у складі проєкту містобудівної документації, одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, який має відповідати вимогам статті 11 Закону.

Згідно з частиною десятою статті 12 Закону громадське обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки проєктів містобудівної документації на місцевому рівні проводиться в порядку, визначеному Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» для громадського обговорення проєктів містобудівної документації на місцевому рівні.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» замовники містобудівної документації зобов’язані забезпечити у тому числі оприлюднення проєктів містобудівної документації на місцевому рівні, пояснювальної записки, розділу «Охорона навколишнього природного середовища» або звіту про стратегічну екологічну оцінку на своїх офіційних веб-сайтах, а також вільний доступ до такої інформації громадськості.

Таким чином, стратегічна екологічна оцінка має здійснюватися у процесі розроблення документів державного планування (у тому числі містобудівної документації) до їх подання для затвердження і є обов’язковою у випадках, визначених законодавством, та має здійснюватися відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів.

Звертаємо увагу на те, що відповідно до частини першої статті 13 Закону проєкт документа державного планування, звіт про стратегічну екологічну оцінку та повідомлення про оприлюднення цих документів замовник подає на паперових носіях та в електронному вигляді до Міндовкілля.

Інформуємо, що за даними Міндовкілля, у разі розроблення містобудівної документації, мають місце випадки подання для розгляду проєктів документів державного планування не у повному обсязі, зі зменшеними копіями графічних матеріалів або їх чорно-білими копіями, що унеможливлює опрацювання поданих матеріалів.

Непоодинокими є випадки, коли повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку надсилається до Міндовкілля пізніше його опублікування у друкованих засобах масової інформації, та розміщення на офіційному веб-сайту замовника, що не дозволяє міністерству забезпечити своєчасне інформування громадськості щодо громадського обговорення у строк, встановлений замовником.

Також мають місце численні порушення вимог статті 16 Закону щодо інформування замовником Міндовкілля про затвердження документа державного планування.

Крім того, оскільки Закон було введено в дію 12 жовтня 2018 року, мають бути дотримані вимоги статті 17, відповідно до якої замовник у межах своєї  компетенції здійснює моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, та один раз на рік оприлюднює його результати на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет.